پاداش خدمت به مومن

 

پاداش خدمت به مومن

در مورد ثواب و پاداش برطرف ساختن نیاز مومن و خدمت به برادران ایمانی نیز احادیث فراوانی است. امام صادق(ع) می فرماید: « برطرف ساختن نیاز مومن بهتر و برتر از هزار حج پذیرفته شده با مناسکش آزاد کردن هزار بنده برای خدا و بهتر از آماده ساختن هزار اسب با زین ولگامش در راه خداست. اصول کافی

در جای دیگری می فرماید: همانا وقتی بنده هفت نوبت به گرد خانه خدا طوا کند و دو رکعت نمازش را بخواند و سعی بین صفا ومروه را انجام دهد خداوند برای او شش هزار کار نیک ثبت می کند و شش هزار زشتی از او را نابود می کند و شش هزار درجه بالایش
می برد و شش هزار نیاز دنیایش را برطرف ساخته و به همین اندازه برای آخرتش ذخیره
می کند. و سپس می فرماید: همانا برطرف ساختن نیاز فرد مومن برتر از حجی و حجی و حجی است و تا ده حج شمارش فرمود.» بحار الانوار

امام صادق (ع) در خطاب های دیگر به یاران خود از جمله ابان بن تغلب و اسحاق بن عمار کلماتی شبیه به همین سخن را بازگو می فرماید که این اهمیت و ارزندگی خدمت به اهل ایمان نزد امام (ع) حکایت دارد. امام صادق (ع) به نقل از پدرش حضرت امام باقر(ع) حکایت دارد. امام صادق (ع) به نقل از پدرش حضرت امام باقر(ع) و او به نقل از رسول خدا(ص) رفع نیاز از مومن را از روزه همراه با اعتکاف در یک ماه برتر معرفی کرده است و بر این خبر سوگند یاد می کند . آن جا که می فرماید: « به خدا سوگند همانا برطرف ساختن نیاز مومن از روزه ی یک ماه واعتکاف آن بهتر است.» بحار الانوار

در گفتاری دیگرضمن همانند دانستن پاداش حج وعمره ای مقبول و روزه و اعتکاف دو ماه مردم در مسجدالحرام با پاداش برطرف ساختن نیاز مومن حرکت و کوشش فرد با انگیزه ی رفع حاجت مومن را اگر چه به تحقق نرسد دارای پاداش حجی مقبول معرفی می کند.

آن جا که می فرماید: من مشی فی حاجه اخیه المومن یطلب بذلک ما عندالله حتی تقضی له کتب الله عزوجل له بذلک مثل اجرحجه و عمره مبرورتین و صم شهرین من اشهر الحرم و اعتکافهما فی المسجد الحرام و من مشی فیها بنیه و لم تقض کتب الله له بذلک مثل حجه مبروره فارغبوا فی الخیر» کافی

« هر کس در راه حاجت برادر مومنش گام بردارد تا آن جا که آن را برآورده سازد و مقصودش پاداش الهی باشد خدای عزوجل به سبب این کار برای او پاداش یک حج و یک عمره مقبول و روزه ی دو ماه از ماههای حرام و اعتکاف آن دو ماه در مسجد الحرام را برای او ثبت کند و هر کس با نیت در این راه گام بردارد ولی حاجت مومن برآورده نشود

خداوند برای او همانند یک حج مقبول ثبت کند. پس به کار خیر رغبت یابید.»

با توجه به روایات پیشین ممکن است بتوان گفت که امام با سخن اخیر اندازه ی بهتر و برتر بودن برآورده کردن نیاز مومن از حج و روزه و اعتکاف را بیان می کند زیرا در روایات پیشین امام (ع) فقط به بهتر بودن و برتر بودن تصریح دارد، بدون آنکه اندازه ی این برتری را معین کند ولی در کلام آخر اندازه ی آن را تعیین می فرماید

 

/ 0 نظر / 35 بازدید