ادبی

عاشقانه

از بس که شکستم و ببستم توبه *** فریاد همی کند زدستم توبه

دیروز به توبه ای شکستم ساغر *** امروز بساغری شکستم توبه

*********

ای ناله پیر خانقاه از غم تو *** وی گریه طفل بیگناه از غم تو

افغان خروس صبحگاه از غم تو *** آه از غم تو هزار آه از غم تو

*********

سرمایه غم ز دست آسان ندهم *** دل بر نکنم زدوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم *** آن درد به صد هزار درهم ندهم

/ 0 نظر / 15 بازدید