قانون مدیریت خدمات کشوری

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٢ ارتقاء می‌یابند.

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه که توسط لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده به این شرح است:

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ‌١۵/۶/٨٩ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (‌١) ماده (‌۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ‌١ فصل اول بخشنامه شماره ‌١۴۵٩٣/٢٠٠ مورخ ‌٢١/٢/٨٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:

‌١ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌۵ ارتقاء می‌یابند.

‌٢ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌۶ ارتقاء می‌یابند.

‌٣ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌٧ ارتقاء می‌یابند.

‌۴ـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشد به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌٨ ارتقاء می‌یابند.

‌۵ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشد به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٠ ارتقاء‌ می‌یابند.

‌۶ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١١ ارتقاء می‌یابند.

‌٧ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٢ ارتقاء می‌یابند.

‌٨ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به ازای هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ‌١٣ ارتقاء می‌یابند.

تبصره ‌١ ـ کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دوره‌های آموزش شغلی مربوط، از توانایی‌های لازم برای تصدی مشاغل بالاتر از شغل فعلی خود برخوردار می‌شوند، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در آن شغل نمی‌باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می‌شوند.

تبصره ‌٢ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهای فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.

تبصره ‌٣ ـ کارمندانی که در اجرای تبصره ‌۴ ماده ‌٣ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدمی کشور (سابق) از گروه‌های مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می‌باشند.

تبصره ‌۴ ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ‌۵- کارمندانی که بعد از ‌١/١/٨٨ به استخدام دستگاههای اجرایی در آمده‌اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان ملاک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود

تبصره ‌۶- شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه مشار ه‌٣۶٠٩۵/٧۶٢٩۴ هـ مورخ ‌١٠/۴/٨٨ و استان‌های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ ‌١/١/٨٨ به بعد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت) ، در ارتقای طبقه برخوردار می‌شوند

ب- نحوه ارتقای کارمندان در رتبه‌های جدول حق شغل:

شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می‌باشد:

‌١- مدت تجربه لازم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و بالاتر به شرح جدول عکس پیوست است.

تبصره ‌١- مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطلاق می شود که به رشته‌های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده‌اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می‌شوند.

تبصره ‌٢ ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره ‌٧۶٢٩۴/ت‌٣۶٠٩۵هـ مورخ ‌١٠/۴/٨٨ و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ ‌١/١/٨٨ به بعد)، ‌٢ سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

‌٢ـ عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح زیر است:

میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله ‌٢٠ تا ‌٠

میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله ‌٢٠ تا ‌٠

انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی ‌٢٠ تا ‌٠

آموزشی‌های طی شده مرتبط با شغل ‌٢٠ تا ‌٠

میزان جلب رضایت ارباب رجوع ‌٢٠ تا ‌٠

تبصره ـ ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

‌٣ـ برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای ‌١ و ‌٢ قسمت «ب»، تحقق شرایط زیر الزامی است:

‌١ـ‌٣ـ برای ارتقای به رتبه پایه

‌١ـ کسب حداقل ‌۶٠ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ‌٢

‌٢ـ گذراندن ‌٣٠٠ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

‌٢ـ‌٣ـ برای ارتقای به رتبه ارشد

‌١ـ کسب حداقل ‌٧٠ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ‌٢

‌٢ـ گذراندن ‌٢۵٠ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

‌٣ـ‌٣ـ برای ارتقای به رتبه خبره

‌١ـ کسب حداقل ‌٨٠ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ‌٢

‌٢ـ گذراندن ‌٢٠٠ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

‌٣ـ کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند ‌۵ فصل سوم بخشنامه شماره ‌٢٠٠/١۴۵٩٣ مورخ ‌٢١/٢/٨٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بود.

‌۴ـ‌٣ـ برای ارتقای به رتبه عالی

‌١ـ کسب حداقل ‌٩٠ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ‌٢

‌٢ـ گذراندن ‌١۵٠ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

‌٣ـ کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد.

تبصره ‌١ـ برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره ‌٧۶٢٩۴/ت‌٣۶٠٩۵هـ مورخ ‌١٠/۴/٨٨ هیأت وزیران و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، برای ارتقاء به رتبه‌های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند ‌۵٠، ‌۶٠،‌٧٠ و ‌٨٠ درصد امتیازات موضوع جدول بند ‌٢ می‌باشند.

تبصره ‌٢ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند، برای ثبت در بانک اطلاعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بر اساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند.

 

منبع : عصر ایران

/ 0 نظر / 30 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.