انواع دوست

انواع دوست نقل است که رفیق به سه نحو است : یکی حکم غذا را دارد که انسان محتاج به اوست . یکی حکم دوا را داردکه گاهی به او محتاج می شود . یکی حکم مرض دارد که هیچ وقت به او محتاج نیست ، لیکن گاهی به او مبتلا میشود . باری اگر رفیقی متصف به صفات حمیده پیدا کردی باید قدر او را بدانی و او را به آسانی از دست ندهی . تذکره المتقین

/ 0 نظر / 8 بازدید