زیارت از دیدگاه اسلام

از آن جا که اسلام ، آیینى فطرى است ، به موضوع زیارت ، توجّه ویژه اى دارد . احادیث اسلامى ، به منظور بهره گیرى هر چه بیشتر از این نیاز طبیعى انسان ها در جهت رشد و شکوفایى آنها و ساختن جامعه آرمانى ، ره نمودهاى ارزنده اى در باره زیارت ، ارائه کرده اند .

نکته قابل توجّه ، این که با تأمّل در احادیث پیامبر صلى الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام ، معلوم مى شود که معیار توصیه و تشویق آنان به زیارت ، میزان تأثیر و نقش آن در سازندگى فردى و اجتماعىِ انسان است و بدین سان ، هر چه زیارت براى ساختن جامعه توحیدى سودمندتر باشد ، انجام دادن آن ، بیشتر مورد تأکید است و بر این اساس ، زیارت خویشاوندان ، اهل ایمان ، دانشمندان ، اولیاى الهى و بویژه خاندان خاتم انبیا صلى الله علیه و آله ، در زندگانى و پس از مرگ آنها ، توصیه شده است .

/ 0 نظر / 141 بازدید