بهداشت جنسی از نظر اسلام

بلوغ جنسی ، همچون طوفانی شدید است که جسم و جان دختران و پسران را دچار التهاب و هیجان می سازد و دریای زندگی جوانان را دستخوش امواج سهمگین و خروشان می گرداند .

برای تسکین این التهابها چه باید کرد ؟

کدام عامل می تواند این هیجانهای طبیعی و آشفتگیهای روحی را آرامش بخشد ؟

پاسخ این سؤالها و سؤالات دیگری از این دست ، در عبارت کوتاه قرآنی که فرموده « لتسکنوا فیها » بیان شده و بدین ترتیب خالق انسان و جهان ، آرامبخش نگرانیها و التهابهای ناشی از پدیده بلوغ و غریزه ی جنسی را ازدواج دانسته است .

بافت وجودی و نحوه ی آفرینش بشر ، به گونه ای است که باید برای رسیدن به کمال و سعادت ازدواج کند . یعنی چنان که انسان گرسنه می شود و غذا می خواهد ، تشنه می شود و آب می طلبد ، خسته می شود باید استراحت کند ، بر اثر بلوغ جنسی نیاز به همسر پیدا می کند و باید ازدواج کند .