سید للو اندیشمند سویسی می گوید : 

محمد ( ص ) در بیست و پنج سالگی ، با نیکو سیرتی و رفتار عادلانه ، شایستگی دریافت لقب امین را به دست آورد و مردم به زودی دعوت او را اجابت کرده و به یاریش برخاستند . او با کوچکترها مهربان بود و به بزرگترها احترام می گذاشت و با اخلاق و رفتارش به آنان فیض می بخشید .

گوستا ولوبون دانشمند فرانسوی در کتاب التمدن الاسلامی می نویسد :

 پیامبری چونان محمد ( ص ) شایسته آن است که از آیین او پیروی شود و برای پذیرش رسالتش بر یکدیگر پیشی گیرند ، زیرا دعوت شریف او ، بر شناخت آفریدگار ، و تشویق بر امور خیر ، و باز داشتن از زشتی ها استوار است و همه آنچه برای بشریت به ارمغان آورده ، زیبا و خوبی آفرین می باشد .

ادوارد مونتیه ( 1856 - 1927 ) در کتاب حاضر الاسلام و مستقبله می نویسد :

 اما در باره محمد ( ص ) او به عنوان شخصیتی بزرگوار ، نیکو معاشرت ، شیرین سخن ، و راست گفتار شناخته می شد . و مهمترین ویژگی او ، داوری صحیح ، صراحت لهجه و خوشنود ساختن مردم بود .