بزرگمهر می گوید : چهار چیز بلای بزرگ است :

1-همسایه ی بد

2-عیال بسیار

3-زن ناسازگار

4-تنگ دستی