رباعیات

با  چشم  تو  یاد  نرگس  تر  نکنم    ***           بی لعل  تو  آرزوی  کوثر  نکنم

گر خضر به من بیتو دهد آب حیات *** کافر باشم که بی تو لب تر نکنم

****************

یادت  کنم ار شاد  و  اگر غمگینم ***        نامت برم ار خیزم اگر بنشینم

با یاد تو خو کردم ای دوست چنانک *** در هر چه نظر کنم تو را می بینم

*****************

سرمایه غم زدست آسان ندهم *** دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از  دوست  به یادگار  دردی دارم *** آن  درد  به صد  هزار  درمان  ندهم