حضرت فاطمه زهرا ( س ) می فرمایند : « از بخل و تنگ نظری بپرهیز چرا که بخل آفت زیانباری است که در خور وجود انسان بزرگوار و بزرگ منش نیست . »

حضرت علی ( ع ) می فرمایند : « بخل ورزیدن کانون تمام عیب ها ست و مهاری است که انسان را به سوی هر بدی می کشاند . »

معنی لغوی بخل : بخل آن است که انسان از نعمتی که خدای متعال به خود او داده به کسی ندهد ، و از کمک به دیگران در راه خدا خودداری کند .

حسادت : به معنای آرزوی زوال نعمتی است که خدای متعال به کسی از بندگان خود اعطا کرده است .